Порівняльний аналіз повноважень Рівненської ОДА та Рівненської обласної ради

Дата: 13.05.2015

ObkladenkaВ контексті наближення передбаченою Коаліційною угодою децентралізації влади, яка передбачає передачу основних повноважень місцевих держадміністрацій органам місцевого самоврядування, Громадянська мережа ОПОРА порівняла діючі повноваження Рівненської обласної державної адміністрації та Рівненської обласної ради у сфері бюджету, управління комунальною власністю та у сфері розробки та реалізації цільових програм.

Місце у системі органів публічної влади
Рівненська ОДА є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади. Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою (відповідно до статті 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»).

Відповідно статті 1 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада – це орган місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст. Зокрема, Рівненська обласна рада – представляє спільні інтереси територіальних громад Рівненської області. Обласна рада складається з депутатів, які обираються жителями області на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Набуття владних повноважень голови ОДА та обласної ради
Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням КМУ на строк повноважень Президента України. Голова обласної ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови (стаття 1-2 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україна»).

Порівняння повноважень ОДА та обласної ради у сфері розробки та реалізації цільових програм
Відповідно до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» обласні ради делегують ряд повноважень обласним адміністраціям, зокрема, повноваження з підготовки і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань, а також щодо підготовки пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно областей та загальнодержавних програм економічного, соціального та культурного розвитку України.

У свою чергу, обласні державні адміністрації розробляють проекти програм соціально-економічного розвитку подають їх на затвердження відповідній раді, забезпечують їх виконання та звітують перед відповідною радою про їх виконання. Також обласні адміністрації можуть вносити свої пропозиції до проектів державних цільових програм.

Програм соціально-економічного та культурного розвитку області, цільові програми з інших питань ухвалюються на пленарному засіданні сесії обласної ради. На сесії також заслуховуються щорічні звіти голів обласних адміністрацій з питань виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень.

Порівняння повноважень ОДА та обласної ради у сфері науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді
Обласна державна адміністрація реалізує державну політику в галузі науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді, а також виконує програми щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти, здійснює загальне керівництво закладами науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, що належать до сфери її управління, їх матеріально-фінансове забезпечення.

Відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» дані повноваження були делеговані обласними радами відповідним обласним державним адміністраціям.

Порівняння повноважень ОДА та обласної ради у сфері комунальної власності
У ст.15 Закону «Про місцеві державні адміністрації» зазначено, що в управлінні відповідних місцевих державних адміністрацій, зокрема, обласних перебувають об’єкти державної власності, передані їм в установленому законом порядку. Також відповідно до даного закону у разі делегування обласним державним адміністраціям обласними радами відповідних повноважень в їх управління перебувають також об’єкти спільної власності територіальних громад (об’єкти комунальної власності).

У березні 2014 року Рівненська обласна рада повернула собі делеговані адміністрації повноваження щодо управління об’єктами комунальної власності територіальних громад області (рішення обласної ради №1142 від 4.03.2014 року «Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області»). Відповідно до даного рішення, управління об’єктами спільної власності територіальних громад області здійснює Рівненська обласна рада, а Рівненська обласна державна адміністрація здійснює галузеве управління підприємствами, закладами, установами та організаціями, що належать до спільної власності територіальних громад області.

Відповідно до даного рішення та Положення «Про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області» призначення, погодження призначення та звільнення керівників комунальних підприємств, установ, закладів здійснюється за рішенням ради. Постійні комісії обласної ради розглядають і пропонують кандидатури осіб, які вносяться Рівненською обласною радою, для обрання, затвердження, погодження на пленарному засіданні ради і готують відповідні висновки з цих питань з урахуванням громадської думки. Голова обласної ради на підставі рішення обласної ради укладає з керівниками комунальних підприємств, установ, закладів контракти.

Рівненської ОДА готує та подає на розгляд сесії обласної ради пропозиції та проекти рішень обласної ради з питань створення, реорганізацію, ліквідацію комунальних підприємств, установ, закладів; затвердження та внесення змін до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад Рівненської області; затвердження статутів комунальних підприємств, установ, закладів та змін до них. Також відчуження майна спільної власності територіальних громад області; передачу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області до іншої власності та прийняття об’єктів інших форм власності до спільної власності територіальних громад області.

Окрім цього, Рівненська ОДА має право вносити пропозиції для призначення та звільнення керівників обласних комунальних підприємств, закладів та установ, а також затверджує кошториси, фінансові плани, штатні розписи та структуру обласних комунальних підприємств, установ, закладів після їх попереднього обов’язкового погодження з профільними постійними комісіями облради, здійснює контроль їх виконання.

Порівняння повноважень ОДА та обласної ради у сфері бюджету
Відповідно до ст. 18 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» обласна державна адміністрація подає в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансові показники і пропозиції до проекту Держбюджету України, пропозиції щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій.

Обласна державна адміністрація складає і подає на затвердження ради проект відповідного бюджету та забезпечує його виконання та звітує перед відповідною радою про його виконання. У свою чергу, обласна рада затверджує бюджет, вносить зміни до нього, а також затверджує звіти про виконання бюджету.

У ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» міститься норма про самостійність місцевих бюджетів. Так, у Законі зазначено, що самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та закріпленими за ними законом загальнодержавними доходами та правом для органів місцевого самоврядування самостійно визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів відповідно до закону.

Разом з тим, законодавство не виключає можливості для депутатів обласної ради готувати та вносити на розгляд сесії альтернативні проекти бюджету. Зокрема, у ст. 19 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» зазначено, що депутати мають право пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами. Проте, така практика не надто поширено оскільки депутатський корпус відповідно до Бюджетного кодексу залишається поза процесом підготовки проекту бюджету.

Коротко про децентралізацію
1 квітня 2014 року на засіданні Кабінету міністрів України було схвалено Концепцію реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні, основною ідеєю якої є децентралізація влади в країні, суттєве розширення повноважень територіальних громад, перебачу основних повноважень місцевих державних адміністрацій органам місцевого самоврядування, зміна системи управління на обласному та районному рівнях.

Відповідно до даної Концепції планується, що адміністративно-територіальний устрій складається з трьох рівнів: базового (громади), районного рівня (район), регіонального (АР Крим, області, мм. Києв та Севастополь). На кожному рівні адміністративно-територіального устрою функціонують відповідні органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади. Так, на регіональному рівні – Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні ради та їх виконавчі органи, облдержадміністрації, Київська та Севастопольська міські ради та їх виконавчі органи, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

Після реформи до компетенції обласних рад будуть належати:
•    Утримання об’єктів спільної власності територіальних громад регіону.
•    Транспортна інфраструктура регіонального значення.
•    Планування регіонального розвитку.
•    Спеціалізована охорона здоров’я (третинний рівень).
•    Спеціалізована середня освіта.
•    Розвиток культури, спорту та туризму.

В результаті реформи основними функціями обласних державних адміністрацій будуть:
•    Здійснення контролю за дотриманням надання адміністративних, соціальних та інших послуг населенню та юридичним особам.
•    Координація територіальних органів виконавчої влади.
•    Нагляд за законністю в діяльності органів місцевого самоврядування.
•    Координація всіх органів публічної адміністрації в умовах надзвичайного стану.

Анатолій Бондарчук, Андрій Токарський

_________________________
Прес-центр
Громадянська мережа ОПОРА